bhetghat restaurant

Basic Informations

  • Restaurant: Bhetghat Nepali Restaurant
  • Address : 1-11-31 Hyakunin Cho, Sinjuku, Tokyo
  • Access: 2 min. walk from Shin-okubo station
  • Open Hours: Monday to Friday (11 am to 11 pm, L.O. 10 pm)
  • Reservation and Inquiry : 03-5338-4066
Gandk-company

हाम्रो थप सेवाहरु

१. जापानमा नयाँ कम्पनी बनाउन परेमा

२. भिसा सम्बन्धी काम गर्नु परेमा

३. नेपालमा रहेको कम्पनीको जापानमा शाखा खोल्न परेमा तथा इन्ट्रा कम्पनी भिसा बनाउन परेमा

४. कम्पनीको खेसान्स्यो (Balance Sheet) तथा गेनसेन (Tax Paper) बनाउन परेमा

५. एनओसी (NOC) बनाउन परेमा

६. यसका साथै कम्पनी तथा भिसा सम्बन्धी परामर्श तथा जुनसुकै काम परेमा सुपथ मुल्यमा गरीने छ ।