तेह्रथुम, १९ भदौ । यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा अदुवा उत्पादनमा वृद्धि भएको छ ।

यस वर्ष जिल्लामा २६० हेक्टर जमिनमा गरिएको अदुवाखेतीबाट तीन हजार ९५२ मेट्रिक टन अदुवा उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष गत वर्षभन्दा ६६६ मेट्रिक टन बढी अदुवा उत्पादन भएको हो । गत वर्ष तीन हजार २८६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।

परम्परागत रुपमा घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुदैँ आएको अदुवा पछिल्लो समय कृषक व्यावसायिक बन्न थालेपछि उत्पादनमा वृद्धि भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रोहिणीराज घिमिरेले बताउनुभयो । मूल्यमा आएको गिरावटका कारण किसानले यस वर्ष पनि उल्लेख्य आम्दानी लिन सकेनन् ।

मुख्य बजार भारत भए पनि भारतीय बजारमा पटक–पटक नेपाली अदुवाको निकासी रोकिएपछि किसान मारमा परेका हुन् । जिल्लामा विगत वर्षमा प्रतिकिलो रु ७५ सम्ममा कारोबार भएको अदुवाको यस वर्ष प्रतिकिलो रु २५ मा मात्रै कारोबार भयो । कुल उत्पादनको करिब १५ प्रतिशत अदुवा जिल्लाभित्रै खपत हुन्छ । बाँकी जिल्ला बाहिर बिक्रीका लागि पठाउने गरेको घिमिरेले बताउनुभयो ।

cb’jf
Onfddf laqmL geP/ 3/s} l;s’jfdf y’kf/]/ /flvPsf] cb’jf . ef/tn] g]kfnL cb’jfdf ld;fj6 ePsf] eGb} lgof{t /f]s]kl5 s/f]8f}+sf] cb’jf s’lxg] cj:yfdf k’u]sf] 5 . tl:a/M uf]ljGb nfld5fg]÷Onfd, /f;;
Similar Posts
Latest Posts from fukuokanepal.news | सूचना र मनोरंजन को संगालो बोकेको नेपाली समाचार साइट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *